loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU SP. Z O. O.

z  dnia15 lipca 2013 r. (dalej: Regulamin)

1.      Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 t.j.);

1.3.       Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

1.4.       Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ksiaz.walbrzych.pl  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5.       Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6.       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7.       Ustawa o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 t.j.);

1.8.       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.);

1.9.       RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

1.10.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.      Postanowienia ogólne

2.1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.ksiaz.walbrzych.pl

2.2.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.       Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklep.ksiaz.walbrzych.pl prowadzony jest przez Spółkę Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., z  siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1, 58 - 306, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107734, o kapitale zakładowym 2 916 000 zł posiadającą nr NIP 886 – 00 – 24 – 16, REGON 890011550, adres e-mail: zamek@ksiaz.walbrzych.pl.

2.4.       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1.     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

2.4.2.     warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

2.4.3.     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.5.1.     Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

2.5.2.     Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

2.5.3.     Chrome 15.x.

2.6.       W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.       Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ksiaz.walbrzych.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10.   Informacja o cenie podawana na stronie www.sklep.ksiaz.walbrzych.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej. Cena nie zawiera kosztów przesyłki.

2.11.   Na stronach Sklepu Internetowego używane są pliki cookies.

2.12.   Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.13.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.14.   Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarek internetowych.

3.      Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.       Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja niniejszego regulaminu.

3.2.       Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.       Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.       Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.4.1.     podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.4.2.     dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

3.4.3.     dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

3.5.       Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

3.6.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.7.1.     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.7.2.     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.7.3.     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.7.4.     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

3.7.5.     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.7.6.     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.

3.8.       Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 8:00-16:00.

3.9.       W celu usunięcia rejestracji ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej na adres zamek@ksiaz.walbrzych.pl

4.      Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.ksiaz.walbrzych.pl,  dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.       Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.       W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.       Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.4.1.     przedmiotu zamówienia,

4.4.2.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.4.3.     wybranej metody płatności,

4.4.4.     wybranego sposobu dostawy,

4.5.       W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6.       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia   Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.       W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. może zaproponować Klientowi:

4.7.1.     anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o  będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

4.7.2.     anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Zamek Książ   Wałbrzychu Sp. z o.o będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
albo

4.7.3.     podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

4.8.       Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail/ potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9.       Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11.   Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy,  lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o.

4.12.   Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego kontaktując się z obsługą sklepu: zamek@ksiaz.walbrzych.pl.

4.13.   Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

5.      Dostawa

5.1.       Dostawa Towarów możliwa jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz poza kraje UE i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.       Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3.       Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.sklep.ksiaz.walbrzych.pl produktów, realizowana jest za pośrednictwem:

5.4.       Na terenie Polski za przedpłatą:

5.4.1.     Przesyłki standardowe za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze - 13,84 zł brutto

5.4.2.     Przesyłki zawierające szkło lub porcelanę za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze - 16 zł brutto

5.5.       Na terenie Polski za pobraniem:

5.5.1.     Przesyłki standardowe za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze – 18,84 zł brutto

5.5.2.     Przesyłki zawierające szkło lub porcelanę za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze - 21 zł brutto

5.6.       Zamówienia poza terytorium Polski:

5.6.1.     Przesyłki kurierskie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyceniane są każdorazowo przez obsługę sklepu (zamek@ksiaz.walbrzych.pl).

5.6.2.     Przy zakupach powyżej 1000 zł, dostawa do krajów Unii Europejskiej jest gratis.

5.7.       Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1-2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia [w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem] lub wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie [w przypadku wyboru płatności PayU lub przelewu bankowego]. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5.8.       Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5.9.       Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu dla osób fizycznych i faktury VAT dla firm.

6.      Opłaty celne, akcyzowe i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

6.1.       Towar zakupiony w Sklepie przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.

6.2.       Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów (bez rabatu), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez rabatu) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.

7.      Ceny i metody płatności

7.1.       Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

7.2.       Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

7.2.1.     przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni o/ Wałbrzych 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000

7.2.2.     płatnością w systemie PayU

7.2.3.     zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU (po uprzednim zalogowaniu)

7.2.4.     wnosząc opłatę za pobraniem u listonosza lub kuriera – dodatkowy koszt 5 zł.

8.      Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1.       Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.sklep.ksiaz.walbrzych.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

8.1.1.     Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piastów Śląskich 1, 58-316 Wałbrzych

8.1.2.     lub mailowo, z wyróżnieniem w tytule maila numeru zamówienia: zamek@ksiaz.walbrzych.pl

8.2.       Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

8.3.       Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

8.4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Ul. Piastów Śląskich 1

58 – 306 Wałbrzych

8.5.       Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6.       Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

9.   Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.       Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 t.j.).

9.2.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamek@ksiaz.walbrzych.pl. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1.   Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., mailowo pod adres  zamek@ksiaz.walbrzych.pl

10.4.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5.   Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11.  Dane osobowe

11.1.   Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu danych osobowych podanych przez niego w Sklepie Internetowym w procesie rejestracji konta oraz/lub składania zamówienia w Sklepie Internetowym w celach związanych z realizacją usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku braku takiego odwołania, przez okres 5 lat.

11.2.   Administratorem danych osobowych Sklepu Internetowego jest Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

11.3.   Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep Internetowy takich jak utworzenie konta czy realizacja zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Spółkę usług oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

11.4.   Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.,   przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody,  również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usługi tj. w szczególności firmy przesyłkowe. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

11.5.   Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. informuje, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt b RODO. Każdy Klient ma prawdo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych w Sklepie Internetowym, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. Klient ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolny momencie, na podstawie art. 13 ust. 2 pkt c RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

11.6.   Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [zamek@ksiaz.walbrzych.pl].

11.7.   Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.8.   Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

12.  Postanowienia końcowe

12.1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

12.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4.   Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każda zmiana zostanie Klientowi zakomunikowana, nie później niż na dwa tygodnie przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

zakup biletów